سخنرانی خاتمی در سازمان ملل

938

سخنرانی خاتمی در سازمان ملل که مورد توجه جهان قرار گرفت