سیستم بینایی ماشین سرعت بالا Micro well

375

این سیستم بینایی ماشین از پنج دوربین و انواع تکنیک های نور پردازی برای تشخیص قطعات پزشکی استفاده می کند.