آموزش ایجاد کاربر و سطح دسترسی کاربران حسابداری تحت وب حسابان وب

302
برای ایجاد کاربر در نقش های مختلف و تنظیمات سطح دسترسی هر نقش فیلم آموزشی را مشاهده نمایید و با توجه به توضیحات ارائه شده اقدام نمایید.
pixel