مدیریت تاثیر پذیری از فضای مجازی

204
نکته جالب در بحث رسانه این است که افزایش آگاهی آسیب را کم می کند. یعنی من وقتی بدانم فیلم ها چگونه اثر گذاری می کنند؟ ناخودآگاه آسیب قصه کاهش می یابد.
pixel