گرفتار شدن ائتلاف سعودی در جنوب فرودگاه الحدیده در تله های انفجاری انصارالله

442
گرفتار شدن نیروها و زرهی های ائتلاف در تله های انفجاری انصارالله در جنوب فرودگاه الحدیده. تلفات ائتلاف قابل توجه است.
pixel