بازدید ستاری از دستاوردهای فناورانه خراسان جنوبی

226

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)