شش ماه زندانی به خاطر یک شعر

502
همه گویید برنا و پیر لعنت الله رضا شاه کبیر خاطره امام خامنه ای
pixel