آسیب‌شناسی اجتماعی: جلسه پنجم (رویکرد نظری تضاد ارزش‌ها)

403
در این جلسه که جلسه پنجم از پانزده جلسه آموزشی درس «آسیب‌شناسی اجتماعی» است، رویکرد نظری تضاد ارزش‌ها با مباحثی همچون تعریف و انواع ارزش، نظریه تضاد مارکس و زیمل و تعریف، علل، شرایط، پیامد و راه‌حل‌های مسئله اجتماعی از نظر این رویکرد تدریس شده است. لطفاً نظرات و پرسش‌های خود را مطرح کرده و فیلم را برای دوستان‌تان ارسال کنید. pue.ir
pixel