بازنشر نماهنگ قدیمی تمسک به امام خامنه ای برای جستن شفاء الهی 1389

333

بازنشر نماهنگ قدیمی تمسک به امام خامنه ای برای جستن شفاء الهی تولید 1389 مرصاد حزب الله - به کوری چشم حرامیانی که هرگز به ولایت الله بازنگزشته اند و ذل ولایت طاغوت و شیاطین استکبار جهانی هستند