کتاب کوروش رهایی بخش

533

کوروش بزرگ نخستین شاهنشاه ایرانی و بنیادگذار دولت ایران است. این کتاب با نگاهی تحلیلی به زندگی و دستاوردهای وی می پردازد و می کوشد با مرور منابع اصلی و اسناد تاریخی عمده ای که به او ارجاع می دهند، تصویری دقیقتر و روشنتر از وی را ترسیم کند و فهمی نقادانه و چندسویه از تاریخ فراز آمدن کوروش بزرگ را بازخوانی کند.نسخه الکترونیکی: http://soshians.ir/fa نسخه کاغذی:روابط عمومی خورشید09372320765

۲ سال پیش
آموزشی
#