مغناطیس ۰۱ - پیش نیاز: ضرب خارجی بردارها

166

در این ویدیو با ضرب خارجی بردارها آشنا می شویم. این مبحث برای یادگیری مغناطیس ضروری است. اطلاعات بیشتر در سایت http://etesalkootah.ir منبع: سایت کلاس درس http://kelasedars.org