آلتیوم رفع ایراد عددی - PCB - مدار چاپی

918
نکات 60 ثانیه ای آلتیوم - این قسمت رفع اشکال خطای کلیرنس به دلیل گرد کردن اعداد در آلتیوم
pixel