روغن ولک

43
نسرین قادری، کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی از ضرورت استفاده از روغن ولک در جهت تامین نیاز سرمایی در مناطق نیمه گرمسیری و همین طور مبارزه با آفات صحبت می کنند.
pixel