فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل ششم ، درس 4 : هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه

3,205

هم نهشتی مثلث ها از موضوعات مهم هندسه است . در این درس حالت های هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه توضیح داده شده و چند مسئله حل شد . نظر و پیشنهاد خود را در خصوص فیلم های آموزش ریاضی به شماره 09903331455 ارائه کنید . www.riseh.ir

Lord of games

Lord of games

1 هفته پیش
توان رو بزار دیگه