حکومت اسلامی و غدیر

249
پیغمبر روز غدیر خم همه کار کرد. خودش را ثابت کرد، علی اش را ، حسن اش را ، حسین اش را، ائمه را،
pixel