تعزیه در کیش - شهادت علی اکبر - قسمت2 - کیش 1386

1,224
رنگ چهارم سیاه است که از رنگ های نسبی در تعزیه بشمار میرود که موافق و مخالف هر دو استفاده میکنند ترکیب آن با رنگهای دیگر کاربرد آن را مشخص میسازد اگر رنگ سیاه با قرمز ترکیب شود رنگ خوف هول و هراس میشود و چنانچه رنگ سیاه با رنگ سبز ترکیب شود رنگ وقار و تقدس به خود میگیرد که در عبای موافقخوان و مخالفخوان بکار میرود بدون آنکه تاثیری در شخصیت خواننده بگذارد غالب رنگ لباس زن خوانها علی الخصوص اهل بیت مشکی می باشد رنگ سیاه به خودی خود در تعزیه حس خاصی را به بیننده القا نمیکند تا ذهن او بطرف اولیا و یا اشقیا برود
pixel