ایجاداشکال مختلف ازامواج صوتی روی شیشه..

325

این آزمایش جذاب را از دست ندهید... به شبکه هواداران یادگیری با طعم لذت بپیوندید instagram.com/aliabdolali.ir