«آیا این فکر که خانواده‌ام برای کنکور من خیلی هزینه کردن نگرانت می کرد؟ »

243