آموزش شعبده بازی ـ 2 تبدیل پاره کاعذ به کلاه

828

انجمن شعبده بازان بین المللی ایران . . . دوّم فروردین ، روز شعبده بازان ایران مبارکباد https://t.me/pristomagic . . . بهروز کریمی ـ پریستو پدر شعبده بازی ایران . . . March 22 (2nd of Farvardin) the national day of magicians of Iran coincides with the birthday of Behrooz Karimi (Pristo),the father of magic in Iran