برنامه ریزی کنکور باید طوری باشه که داوطلب نتونه فرار کنه

418

یعنی برای لحظه به لحظه اون باید برنامه ریزی صحیح و اصولی انجام بشه تا بیشترین بازدهی رو داشته باشه و در نهایت به افخارآفرینی و قبولی های شگفت انگیز منجر بشه