فیلمبرداری از روی فیل - پوکت تایلند

447

فیل سواری از تفریح های رایج در تایلند . ما هم سوار بر فیل فیلم برداری کردیم . پاییز 1390