دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 39

15

شماره سی و نه-1397/11/27 در برنامه شماره سی و نهم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1. تشویق و تنبیه صادرکنندگان در ارتباط با ارز حاصل از صادرات 2. شرایط رفع ممنوع الخروجی برخی از مدیران شرکت ها که بدهی مالیاتی دارند متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi