جان های سوخته در کوره های آجر پزی - مستند بلند

197
موسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت در منطقه نوزده تهران محله خلازیل/خلازیر اقدام به راه اندازی ایستگاه کاهش آسیب یا کانکس کاهش آسیب نموده است برای ارائه خدمات کاهش آسیب به مصرف کنندگان بیخانمان پاتوق های کوره های آجرپزی. مستند بلند از وضعیت کوره های آجرپزی تهران و وضعیت اعتیاد و آسیب های اجتماعی منطقه و خدمات موسسه توسط همشهری تی وی تحت عنوان جان های سوخته در کوره های آجرپزی تهران ساخته شده است.
pixel