عجله ابوموسی‌اشعری در اجرای برجام معاویه!

189
وقتی امضای عمروعاص تضمین بود! #پ_ن: آیا دولت در بازگشت به برجام بمانند ابوموسی اشعری عمل خواهد کرد؟ چه کسی باید مراقب باشد؟
pixel