کارفرمایی اقتصادی

62

بازار کار در حال حاضر انعطاف‌پذیرتر از بازار کاری است که در آن شهروندان با یک قرارداد کاری ثابت با یک کارفرما کار می‌کردند. از جمله تغییر و تحولات بازار کار در اروپا می‌توان به افزایش مشاغل دیجیتال و گسترش الگوی «اقتصاد گیگ»،‌ یعنی اشتغال موقت و همزمان با چندین کارفرما اشاره کرد.