طب اسلامی کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد1 جلسه15

219

تدریس کتاب طب الرسول توسط مؤلف آن، حضرت آیت الله تبریزیان جلد اول جلسه پانزدهم isdrug.ir استفاده و بازنشر این مطالب، بدون ذکر منبع شرعاً جایز نیست.