هشدار روحانی به آمریکا

290
آمریکا در هیچ برنامه ای در این منطقه موفق نبوده و نخواهد بود/ در روز خطر، اولین فراری ها از منطقه ما آمریکایی ها خواهند بود
pixel