آزمایشگاه تحقیقاتی بینایی – حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد

372

انسان ها و حیوانات همواره در معرض هجوم اطلاعات از محیط اطراف خود هستند. این مساله در صورتی است که ظرفیت پردازش سیستم عصبی آنها محدود می باشد. برای غلبه بر این شرایط، مغز آن ها به صورت پویا تنها بخشی از اطلاعات مهم را انتخاب و پردازش می کند و در مقابل، سایر اطلاعات را نادیده می گیرد. محققین آزمایشگاه بینایی – حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد، تلاش می کنند تا پاسخی مناسب برای این پرسش که مغز چگونه مهمترین اطلاعات را انتخاب می کند و چگونه توجه را برای تخصیص ظرفیت پردازشش به اطلاعات انتخاب شده گسترش می دهد، پیدا

علوم شناختی
علوم شناختی 125 دنبال کننده