اصطلاح body and soul

49
She gave herself to him body and soul. خود را با جسم و جان به او سپرد He fought body and soul for his country. او برای کشورش با بدن و روح (با تمام وجودش) جنگید
pixel