دوربین 95 ، قسمت 1 ؛ تلاش مادرانه برای آموزش زبان فارسی

41

1711 - زیبایی های تلاش مادرانه برای یاد دادن زبان فارسی به کودک خود ، (یان) ، کودکی که به زبان فارسی صحبت میکند .