گفتار 18 ”ادامه قصه قبلی“

142
انتهای هفت شهر طلب، فنا است یا هستی سعادت آمیز؟
مهمانخانه ماه نو
%80
کارگردان: تاکفومی تسوتسویی مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
مهمانخانه ماه نو
pixel