گفتار هجدهم ”ادامه قصه قبلی“

100

انتهای هفت شهر طلب، فنا است یا هستی سعادت آمیز؟