سخنراني دكتر سيدعباس موسويان-نشست علمي دكتر نظرپور و تقنين در بازار پول و سرمايه

154

سخنراني دكتر سيدعباس موسويان در نشست علمي دكتر نظرپور و تقنين در بازار پول و سرمايه اسلامي ايران - مركز تحقيقات اسلامي مجلس - پنجشنبه 22 آذر 97