آشنایی با اصطلاحات و تجهیزات شبکه

166

در این جلسه به شناخت بیشتر تجهیزات و Component های مورد استفاده در شبکه های کامپیوتری میپردازیم