حرکت نمایشی جدیدفوتبال توسط فوتبالیست رسول مزروعی

95
حرکت ATL around the leg حرکت جدیدفوتبال توسط فوتبالیست رسول مزروعی آموزش حرکت دریبلینگ کاربردی درفوتبال
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
کارگردان: اوزگور سویملی - سینان اوزترک مدت زمان: 56 دقیقه
گودال - فصل 1 قسمت 1
pixel