اقتصاد خرد: جلسه هفتم، مدرس: حانیه جعفریان(دکترای بازاریابی)

160
عناوین مطرح شده در این ویدئو: مفهوم تعادل در بازار
pixel