تیزر اردوی جهادی تابستانه سال 97

489

اردوی جهادی گروه حاج عبدالله والی بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز در شهرستان چاراویماق