ویدیوی سخنرانی دکتر محمود نیلی، رییس دانشگاه تهران، در شب تحول دیجیتال ایران

141

دکتر محمود نیلی، ریاست محترم دانشگاه تهران در شب تحول دیجیتال ایران سخنرانی کردند که ویدیوی مربوط به این سخنرانی اکنون قابل مشاهده است.