کلیپ بسیار زیبا از کبوتر سلاله جان آردن افسانه ای از لاین خونی

764

کلیپ بسیار زیبا از کبوتر سلاله جان آردن افسانه ای از لاین خونی دوئل مسافتهای فوق بلند ( ترکیه )

pixel