معرفی محیط آموزشی دانشگاه های استرالیا(بخش اول)

261

گفتگو با سرکار خانم دکتر اکرم تاجی دکتری حرفه ای بیوتکنولوژی کشاورزی از دانشگاه سیدنی استرالیا در مورد یادگیری در محیط تعاملی،اصول آموزش،جنبه های مهم،استفاده از تکنولوژی،عملکرد و کاربرد کتابخانه ها در یادگیری و آموزش