کوچینگ کسب و کار (مربیگری کسب و کار)

866

چرا خیلی از افراد در زندگی و کسب و کارشان شکست می خورند. در این ویدئو به 2 نکته کلیدی در مسیر موفقیت یا شکست اشاره می کنیم.