آشنایی با سامانه نیما

384

سمینار آشنایی با سامانه جامع تجارت ایران و سامانه الکترونیکی نظام یکپارچه معاملات ارزی( نیما ) جهت اطلاعات بیشتر از سایت مرکز به آدرس Isfbtc.ir استفاده نمایید