مسجد پایگاه فعالیت های اجتماعی

409

مسجد پایگاه انواع و اقسام فعالیت های اجتماعی است؛ یعنی وقتی ما مردم را گرد این محور جمع کردیم، از آنها چه می خواهیم. یکی از چیزهایی که می خواهیم این است که به فعّالیّت های اجتماعی بپردازند....