فیزیک دهم

250

فیزیک دهم رشته ریاضی و تجربی فصل بردار ها نیروها برآیند

زنده
نوانمایش صورتهای تاریک
pixel