اندونزی-بالی-نمایی از هتل دیسکاوری پلازا

365

نمایی از هتل و استخر دیسکاوری پلازا که یکی از هتلهای خوب بالی است .