قسمت 6 ؛سریال «تعبیر وارونه یک رویا» با زیرنویس انگلیسی

1,161

"تعبیر وارونه یک رؤیا" به کارگردانی فریدون جیرانی است.از مزایای این سریال نوآوری های آن درمحیط مدرن است که از سبک های قدیمی به سمت سبک های جدیداست و درآن ازجلوه های ویژه استفاده شده است.تعدادی ازعوامل فریب خورده وجاسوسان خارجی درعملیاتی،یک دانشمندهسته ای ایران را به قصدانتقال به باکوبرای بهره برداری های جاسوسی وتبلیغاتی می ربایند اما به دلیل مجروح شدن این دانشمند،برنامه عملیات تغییر می کندو ...