تمام هفته های بارداری / مرکز تصویربرداری دکتر شاکری

627

در این ویدیو، تمام هفته های بارداری در قالب انیمیشن (هفته 1 تا 4) و سونوگرافی دو بعدی (هفته 5 تا 15) و سونوگرافی 4 بعدی ( هفته 16 تا 40) نشان داده شده است.