بیانات رهبر معظم انقلاب در عید قربان بسیار مهم و حائز اهمیت بود

3
بیانات رهبر معظم انقلاب در عید قربان بسیار مهم و حائز اهمیت بود/ مشکل تحریف بسیار دردآور است. تحریم را دشمن و تحریف را گاهی دشمن و گاهی متاسفانه در درون کشور انجام می دهند و این تحریف دردناکتر است
pixel