کارگاه assessment توسط دکتر ریحان احمد خان از پاکستان

25
دکتر ریحان احمد خان از کشور پاکستان یکی از صاحبنظران و اساتید برتر در زمینه آموزش پزشکی در بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی کارگه ارائه دادند و بسیار مورد استقبال دانشجویان آموزش پزشکی قرار گرفت.
pixel