آموزش آباکوس : آشنایی با انواع المان ها در آباکوس

89
در این فیلم آموزشی آباکوس، انواع المان در آباکوس معرفی شده و موارد کاربرد آنها آموزش داده می شود. جهت دانلود فیلم کامل دوره آموزش مفهومی آباکوس، میتوانید به لینک www.seraj-nit.ir/abaqus-videos مراجعه نمائید.
pixel